Trang chủ » Trả lời thư - tư vấn cha mẹ
Trả lời thư - tư vấn cha mẹ

Trẻ khiếm thính bắt đầu học nói như thế nào?

Để trẻ khiếm thính có thể sử dụng được một từ chúng ta cần phải lặp lại từ đó không dưới 50 lần trong các tình huống khác nhau; Ví dụ:Khi dạy từ "bay" chúng ta cần tổ chức 1 số hoạt động sau:


Trẻ bình thường cần phải nghe và hiểu từ trước khi chúng có thể nói được từ đó; Trẻ khiếm thính của chúng ta cũng không ngoại lệ; Vì vậy, để trẻ khiếm thính có thể sử dụng được một từ chúng ta cần phải lặp lại từ đó không dưới 50 lần trong các tình huống khác nhau; Ví dụ: muốn giúp trẻ hiểu được từ “bay” chúng ta cần tổ chức cho trẻ một số hoạt động sau:

- Hoạt động 1: Bế trẻ lên, đưa trẻ lên cao và nói “bay này”, “bay cao này”;
- Họat động 2: Giả vờ cho máy bay đồ chơi bay quanh phòng và nói: “máy bay bay này”, “ bay cao này” trong khi đưa máy bay lên cao
- Hoạt động 3: Giang 2 tay ra giả vờ làm cánh máy bay, chạy quanh phòng và nói: “máy bay bay này”, “bay bay bay”.

Như vậy từ “bay” được lặp đi lặp lại rất nhiều lần; Sau nhiều lần chơi trẻ có thể hiểu được từ “bay”. 

Các mẹ có thể tham khảo đoạn băng sau:

 http://www.youtube.com/watch?v=F9eI3DtyXwM&feature=related


 Nguyễn Bích Hảo